Regulamin

I. Definicje

Pojęcia, które zostały użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Właścicielem sklepu AXED Serwis jest:

                    AXED serwis s.c.
                    ul. Wagrowska 2
                    61-369 Poznań
                    NIP: 7822837756
                    Regon: 38138743

 1. Sklep internetowy (Sklep, Webshop) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.axedserwis.com.pl/ za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego AXED Serwis.
 3. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AXED serwis s.c. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

II. Postanowienia ogólne

2.1 Ten regulamin określa reguły korzystania ze sklepu internetowego AXED Serwis.

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 •       Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego AXED Serwis.
 •       Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego AXED Serwis.
 •       Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego AXED Serwis.
 •       Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego AXED Serwis.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego AXED Serwis Klient powinien we własnym zakresie zapewnić możliwość skorzystania z urządzenia końcowego z dostępem do Internetu, które pozwala na właściwe korzystanie z funkcji oferowanych przez sklep.

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku na stronie głównej serwisu AXED Serwis oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk korzystając z funkcji zapisu i druku posiadanej przeglądarki internetowej.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych sklepu AXED Serwis, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego AXED Serwis

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego AXED Serwis jest rejestracja użytkownika.

3.2. Rejestracja użytkownika następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na na stronie sklepu internetowego AXED Serwis.

3.3. Warunkiem rejestracji użytkownika jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie niezbędnych danych osobowych, które są oznaczone jako obowiązkowe.

3.4. Firma AXED Serwis może pozbawić użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego AXED Serwis, jak również może bez powiadomienia i w trybie natychmiastowym ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, w przypadku naruszenia przez użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym AXED Serwis fałszywe dane, nieaktualne lub niewłaściwie, świadomie wprowadzające w błąd administratora sklepu lub naruszające prawa osób trzecich.
 • Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego AXED Serwis naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy AXED Serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Użytkownik sklepu internetowego AXED Serwis zobowiązuje się w szczególności do:

 • Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie powodujący niewłaściwego jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 • Korzystania ze Sklepu internetowego AXED Serwis w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz administratorów sklepu.
 • Korzystania ze Sklepu internetowego AXED Serwis w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz ogólnymi zasadami współżycia międzyludzkiego.
 • Wykorzystywania wszystkich informacji zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie dla potrzeb własnego użytku osobistego.
 • Niepodejmowania czynności takich jak umieszczanie lub przekazywanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam) i nie mających nic wspólnego z zakresem produktów i usług oferowanych w sklepie.
 • Niezamieszczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, a w szczególności treści propagujących przemoc, naruszających dobra osobiste oraz prawa osób trzecich.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego AXED Serwis należy wejść na stronę internetową https://sklep.axedserwis.com.pl/ oraz dokonać wyboru produktów wraz z dostępnymi dla nich opcjami przedstawionymi opcjami, a następnie dodać je do koszyka.

4.2. W trakcie procedury składania zamówienia użytkownik sklepu ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.2.1 UWAGA! Wiele ilustracji zamieszczonych przy opisie danego towaru ma charakter poglądowy, oddający jedynie ogólny charakter produktu. W przypadku widocznych numerów seryjnych produktu lub innych oznaczeń produkcyjnych, Klient może otrzymać produkt, który posiada inny numer seryjny oraz inne oznaczenia produkcyjne (np. partii czy serii produktu, oznaczeń producenta itp.). W niektórych przypadkach Klient może otrzymać produkt innej marki, co jest wynikiem zmiany praw własności do danej marki i oferowania tych samych produktów lub o takiej samej funkcjonalności, ale pod inną marką i z innymi oznaczeniami modelu. Ma to szczególne odniesienie do produktów ofertowanych pod markami: Psion Teklogix, Motorola, Zebra.

4.3. Po podaniu przez użytkownika korzystającego ze Sklepu internetowego AXED Serwis wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego zamówienia. Będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli takowe zaostały określone),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,

4.4. W celu dokonania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie niezbędnych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.5. Zatwierdzenie przez Klienta swojego Zamówienia po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą AXED serwis s.c. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.6. Po przesłaniu Zamówienia, Klient otrzymuje z adresu e-mail sklepu AXED Serwis wiadomość, w której znajduje się ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa zakupionego towaru

5.1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru w firmie AXED Serwis po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Dokładne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia lub też w szczególnych wypadkach zostaną określone po przyjęciu zamówienia przez firmę AXED Serwis. Dotyczy to zwłaszcza przesyłek wielkogabarytowych oraz w przypadku łącznego zakupu wielu produktów o różnych gabarytach i masie.

5.3. Przybliżony termin realizacji dostawy podany jest w koszyku przy wyborze formy dostawy. Standardowo czas realizacji zamówienia to 7 do 28 dni. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. Klient jest informowany o tym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

5.4. W przeważającej większości oferowane w sklepie produkty są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta (lub sprzedawcy) i wolne od wad fizycznych i prawnych (o ile nie zostało to wyraźnie zaznaczone w opisie danego produktu w ofercie sprzedaży). Sklep prowadzi też sprzedaż towarów używanych, których funkcjonalność i cechu użytkowe są sprawdzane przed ich wprowadzeniem do oferty sklepu. W przypadku chęci nabycia produktów używanych zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z obsługą sklepu pod adresem sklep@axedserwis.com.pl w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości na temat danego produktu i szczegółowego poznania ich stanu technicznego oraz funkcjonalności.

5.5 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia wraz ze specyfikacją Zamówienia oraz paragonu lub faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne należności prawne.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia łącznej kwoty do zapłaty wskazanej w zamówieniu:

 • Przelewem na numer konta bankowego: 06 1140 2004 0000 3602 7807 3353
 • Płatnością pobraną przez kuriera doręczającego przesyłkę.
 • Podczas odbioru osobistego w siedzibie firmy.
 • (Prosimy jednak umówić się wcześniej telefonicznie, aby powierdzić gotowość towaru do odbioru oraz dzień i godzinę jego odbioru.)

VII. Reklamacje

7.1 Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad przedstawionych w ofercie sprzedaży.

7.2 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@axedserwis.com.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • Imię, Nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

7.3 Jeżeli podane przez Kupującego w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie.

7.4 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania we właściwej i kompletnej formie.

7.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres skrzynki email bądź na podany adres pocztowy.

7.6 Gotowy formularz reklamacyjny można pobrać tutaj (link).

VIII. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

8.1 W nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupującemu (konsumentowi w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego) przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

8.2 W celu odstąpienia od zawartej umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, przesyłając je na adres email Sprzedającego: sklep@axedserwis.com.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, przedstawionego w dalszej części.

8.3 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą. To, co strony wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres firmy: AXED serwis s.c., ul. Wagrowska 2, 61-369 Poznań

8.4 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie jej transportu.

8.5 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór)
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku wyrażenia woli odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
……………………………
……………………………
……………………………

Ja……………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

numer zamówienia: ………………………………………

Data zawarcia umowy: ………………………………………

data odbioru: ………………………………………………

Imię i nazwisko: …………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………

Data: …………………………………………………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Gotowy wzór w postaci edytowalnego pliku pdf można pobrać tutaj (link).

8.6 Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby chwilowej niemożności wykonania przez AXED Serwis świadczenia o zakresie zamówionym przez konsumenta.

8.7 Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • Oświadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 • W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • O dostarczanie dzienników, periodykw lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • Zawartej w drodze aukcji publicznej.
 • O świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

9.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AXED serwis s.c. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AXED serwis s.c. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AXED serwis s.c.

9.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4 Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

X. Dane osobowe

10.1 Użytkownikowi sklepu internetowego AXED Serwis przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na danych na jego temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia tychże danych. Użytkownik ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@axedserwis.com.pl.

XI. Inne

Jeżeli mają Państwo pytania lub uwagi związane z funkcjonowaniem naszego sklepu prosimy o kontakt: sklep@axedserwis.com.pl
Zamówienie można złożyć także za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając wszystkie dane teleadresowe i dotyczące towaru niezbędne do realizacji zamówienia:
sklep@axedserwis.com.pl

Kontakt do firmy AXED Serwis

AXED serwis s.c.
61-369 Poznań
ul. Wagrowska 2
tel. +48 600 373 202
e-mail:sklep@axedserwis.com.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

Stan prawny regulaminu sklepu: 15 października 2020